Remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Grunwaldzkiej 102 we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY
Wspólnota Mieszkaniowa „IRYS” z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 102, 50 – 357 Wrocław
NIP: 898 – 19 – 31 – 161 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane polegające na: „Remont elewacji frontowej wraz z remontem klatki schodowej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Grunwaldzkiej 102 we Wrocławiu”.
Szczegółowy zakres prac remontowych opisany jest w załączonym przedmiarze oraz projekcie.
WYMAGANIA
Dokumenty które muszą złożyć Wykonawcy:
 Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do wykonania robót;
 Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz;
 Referencje wystawione dla Wykonawcy z poprzednich realizacji (mile widziane);
 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym, sprzętem oraz osobami zdolnymi do
należytego wykonania zamówienia;
 Pełny, szczegółowy kosztorys ofertowy.
TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej
www.exist.com.pl w odpowiedzi na które wykonawcy składają oferty na kompleksowe wykonanie
prac zgodnie z załączonym przedmiarem i wymaganiami. Po zakończeniu postępowania,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych przez Wykonawców.
Pod uwagę brane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 Termin składania ofert – do dnia 14.04.2023 roku;
 Sposób składania ofert – w formie papierowej w siedzibie Administratora obiektu lub w
formie elektronicznej na adres mailowy: exist@home.pl;
 Termin ważności oferty – do 90 dni od terminu składania ofert;
 Termin realizacji – do uzgodnienia z Zamawiającym.
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński, e-mail: jbabczynski@exist.home.pl

Plik do pobrania