Remont dwóch balkonów od strony ulicy Świdnickiej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Świdnickiej 43 we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Świdnickiej 43, 50 – 028 Wrocław
NIP: 897 – 16 – 43 – 182 reprezentowana przez:
Adres do korespondencji:
Administrator Nieruchomości Wspólnej
PHU EXIST III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane polegające na: „Remont dwóch balkonów od strony ulicy Świdnickiej
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Świdnickiej 43 we Wrocławiu”.
Szczegółowy zakres prac remontowych opisany jest w załączonym przedmiarze oraz projekcie.

WYMAGANIA
Dokumenty które muszą złożyć Wykonawcy:
- Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do wykonania robót;
- Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz;
- Referencje wystawione dla Wykonawcy z poprzednich realizacji (mile widziane);
- Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym, sprzętem oraz osobami zdolnymi do
należytego wykonania zamówienia;
- Pełny, szczegółowy kosztorys ofertowy.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej
www.exist.com.pl w odpowiedzi na które wykonawcy składają oferty na kompleksowe wykonanie
prac zgodnie z załączonym przedmiarem i wymaganiami. Po zakończeniu postępowania,
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych przez Wykonawców.
Pod uwagę brane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
- Termin składania ofert – do dnia 31.01.2023 roku;
- Sposób składania ofert – w formie papierowej w siedzibie Administratora obiektu lub w
formie elektronicznej na adres mailowy: jbabczynski@exist.home.pl;
- Termin ważności oferty – do 60 dni od terminu składania ofert;
- Termin realizacji – do uzgodnienia z Zamawiającym.
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński, e-mail: jbabczynski@exist.home.pl