Zarządzanie osiedlami domków jednorodzinnych

Decydując się na zakup u dewelopera wymarzonego domu z ogródkiem nie mamy najczęściej świadomości, że koniec końców spadną w równej części na nas i na naszych sąsiadów obowiązki związane z utrzymaniem części wspólnych. A wspólne są drogi na terenie osiedla, place zabaw, brama wjazdowa, jeśli jest ono zamknięte, a nawet latarnie. Dobrze byłoby więc, żeby ktoś kompetentny zajął się administracją terenów i obiektów wspólnych. Kwestii zarządzania osiedlami domków jednorodzinnych nie regulują jednak żadne przepisy, jak ma to miejsce np. w przypadku wspólnot mieszkaniowych.

Jak wygląda zarządzanie osiedlem domków jednorodzinnych?

  • Opcja nieco droższa, wymagająca zgłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Posiada ono jednak osobowość prawną, co może znacząco ułatwić zarządzanie osiedlem domków jednorodzinnych. Należy jednak pamiętać, że przeciwko stowarzyszeniu rejestrowemu można występować do sądu! Plusem jest jednak fakt, że i ono może pozywać np. niewywiązujących się z umowy usługodawców. Poza tym jego zaletą jest także fakt, że dla tego rodzaju stowarzyszeń można zakładać konta bankowe, na które mogą być wpłacane pieniądze na poczet utrzymania współwłasności. Oczywiście stowarzyszenie rejestrowe może też zatrudnić firmę specjalizującą się w zarządzaniu osiedlami domków jednorodzinnych.

Jak wygląda zarządzanie osiedlem domków jednorodzinnych?

  • Pozwala ograniczyć koszty do minimum. W tym przypadku właściciele nieruchomości decydują o wspólnym mieniu w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego bądź też sporządzonej przez nich w tym celu umowy. Przy podejmowaniu decyzji konieczna będzie jednak zgoda wszystkich mieszkańców, przez co oba rozwiązania mogą okazać się zbyt czasochłonne, czy wręcz uciążliwe dla wielu z nich. Członkowie tego stowarzyszenia mogą jednak wyłonić spośród siebie pełnomocnika, który także może zatrudnić firmę zajmującą się zarządzaniem osiedlami domków jednorodzinnych.

Czym może zająć się taka firma?

Podmiot zewnętrzny, a więc i obiektywny w stosunku do wielu spraw, który specjalizuje się w zarządzaniu osiedlami domków jednorodzinnych, to rozwiązanie, które z pewnością docenią wszyscy zainteresowani. Podejmując jednak współpracę z taką firmą warto zawrzeć odpowiednią informację w księdze wieczystej, żeby każdy nowy właściciel nieruchomości wchodzącej w skład osiedla automatycznie był związany umową. Z naszego doświadczenia wynika, że płynne finansowanie usług związanych z utrzymywaniem wspólnej infrastruktury zapewnia: założenie rachunku w banku, na które mieszkańcy mogą wpłacać zaliczki na poczet świadczonych usług, spisanie umowy cywilno-prawnej z wybraną firmą przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Założenie konta bankowego ułatwi kontrolę nad finansami, jednak to umowa pozwoli firmie rzeczywiście zarządzać osiedlem domków jednorodzinnych. Umowy zawierane z PHU EXIST III zawierają strukturę i wymiar zaliczek wpłacanych przez właścicieli m.in. na poczet:
  • opłat za energię elektryczną zużywaną do celów wspólnych,
  • kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych, utrzymania czystości, odśnieżania itp.,
  • bieżących napraw latarni, chodników i dróg wewnątrzosiedlowych, bram wjazdowych itp.,
  • opłat skarbowych, podatku dochodowego od wyniku finansowego, czy też map geodezyjnych/do celów projektowych,
  • opłat i prowizji bankowych,
  • opłaty za usługę zarządzania osiedlem domków jednorodzinnych.
Każdą umowę oraz plan gospodarczy przygotowujemy po zapoznaniu się ze strukturą osiedla.