Wykonanie mapy do celów opiniodawczych oraz projektu dla wykonania nowego przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla budynku oficyny przy ulicy Ruskiej 47/48A we Wrocławiu

PRZETARG REALIZOWANY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO
ZAMAWIAJĄCY

Wspólnota Lokalowa „Ruska 47/48A” z siedzibą przy ulicy Ruskiej 47/48A (oficyna) we Wrocławiu
reprezentowana przez:
Administrator Nieruchomości Wspólnej:
PHU EXIST-III Grzegorz Drabczyński, ul. Grabiszyńska 61 – 65, 53 – 503 Wrocław
Telefon: 71 774 69 18 / Faks: 71 774 69 17, e – mail: exist@home.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty projektowe polegające na: „Wykonanie mapy do celów opiniodawczych oraz projektu dla
wykonania nowego przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla budynku oficyny przy ulicy Ruskiej
47/48A we Wrocławiu”.
W załączeniu znajduje się mapa z potencjalną drogą.

WYMAGANIA
Dokumenty które muszą złożyć Wykonawcy:
- Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu do wykonania robót;
- Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym, sprzętem oraz osobami zdolnymi do
należytego wykonania zamówienia.
ZAKRES PRAC
- Wykonanie inwentaryzacji piwnic budynku przy ulicy Ruskiej 47/48 oraz oficyny przy ulicy
Ruskiej 47/48A;
- Wykonanie mapy do celów opiniodawczych na potrzeby służebności;
- Uzyskanie warunków oraz uzgodnień z MPWiK;
- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania;
- Nadzór autorski podczas prowadzenia prac budowlanych.

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej
www.exist.com.pl w odpowiedzi na które wykonawcy składają oferty na kompleksowe wykonanie
prac zgodnie z uzgodnieniami. Po zakończeniu postępowania, Zamawiający wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród wszystkich złożonych przez Wykonawców. Pod uwagę brane będą
wyłącznie oferty spełniające wymagania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
- Termin składania ofert – do dnia 10.01.2023 roku;
- Sposób składania ofert – w formie papierowej w siedzibie Administratora obiektu lub w
formie elektronicznej na adres mailowy: jbabczynski@exist.home.pl;
- Termin ważności oferty – do 60 dni od terminu składania ofert;
- Termin realizacji – do uzgodnienia z Zamawiającym.
Osoba do kontaktu: Jakub Babczyński, tel: 887 – 200 – 118, e – mail: jbabczynski@exist.home.pl

Plik do pobrania