Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla nieruchomości przy ul. Północnej 2

PRZETARG
realizowany w ramach zapytania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa „Północna 2 ”
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Północnej 2, 54-105 Wrocław
reprezentowana przez:
administratora obiektu : P.H.U. ”EXIST II – Krystyna Drabczyńska" z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 61-65
adres strony internetowej zamawiającego: http://www.exist.com.pl/

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie
Tel.:
71/774 69 27
Faks:
071/774 69 17

adres mail: jkrzeminski@exist.home.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane polegające na:
remoncie klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego
dla nieruchomości przy ul. Północnej 2 we Wrocławiu
Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, administratora obiektu pod adresem: www.exist.com.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych
polegających na wykonaniu remontu klatki schodowej w budynku będącego własnością
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Północnej 2 we Wrocławiu.

Szczegółowy zakres prac remontowych został opisany w przedmiarze .
Przed złożeniem oferty wskazane jest, po wcześniejszym umówieniu spotkania, zapoznanie się oferenta z aktualnym stanem klatki schodowej.

Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
• oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót ogólnobudowlanych
• oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – referencje
• oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.
Informacje Administracyjne:

1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 06.03.2020 rok godz. 10.00 w sekretariacie siedziby administratora obiektu P.H.U.” EXIST II” Krystyna Drabczyńska
ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław
2/. Termin związania ofertą - 90 dni od terminu składania ofert.
3/. Data realizacji -II- III kwartał 2020r.
Osoba do kontaktu: Jacek Krzemiński - zapytania tylko drogą elektroniczną e- mail:
jkrzeminski@exist.home.pl
Dokumentacja do wglądu w siedzibie firmy "EXIST III" po uprzednim umówieniu terminu.
Załączniki:
1.Przedmiar

Plik do pobrania