REMONT BALKONÓW TRÓJKĄTNYCH

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego
ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa
„SKARBOWCÓW 121 - 123” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 123
NIP 899-24-76-499
reprezentowana przez:
Administratora obiektu: PHU „EXIEST – III” Grzegorz Drabczyński;
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65

Miejscowość:
Wrocław
Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie

Tel.:
71/774 69 01 – 14
Faks:
71/774 69 18

adres mail: lkowalczyk@exist.home.pl

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Na roboty budowlane polegające na:
REMONT BALKONÓW TRÓJKĄTNYCH (REJON 1), REMONT TARASU I BALKONu (rejon 2) oRAZ remont balkonu Z NAPRAWĄ USZKODZONEGO NAROŻNIKA (rejon 3) w BUDYNKU WE WROCŁAWIU PRZY UL. sKARBOWCÓW 121-123
Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty. Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, Inwestora Zastępczego pod adresem: www.exist.com oraz na stronie www.remontuj.pl i www.oferteo.pl . Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia :
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na:
I. REJON 1 - Remont balkonów trójkątnych (szt. 4)
a. Rozebranie płytek posadzkowych, cokołów i obróbek blacharskich
b. Wykonanie „wydry” w izolacji cieplnej ścian i słupków o wys. 15 cm
c. Rozebranie wszystkich warstw izolacyjnych i betonowych (do „gołej” płyty)
d. Zerwanie tynków na podniebieniach płyt balkonowych
e. Wykonanie dolnej izolacji przeciwwodnej z membrany EPDM
f. Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych
g. Wykonanie wylewki betonowej o zmiennym spadku (beton Weber Ekspress) z zatopioną siatką stalową
h. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk
i. Wykonanie górnej warstwy przeciwwodnej lateksowo-cementowej(system MAPEI) z warstwą szczepną oraz z zatopioną siatką wzmacniającą systemu MAPEI
j. Dodatkowe uszczelnianie połączeń systemowymi (MAPEI) taśmami izolacyjnymi
k. Uzupełnienie - ocieplenie „wydr”
l. Tynkowanie i dwukrotne malowanie ścian (farba elewacyjna Caparol Muresco Pinie 50)
m. Ułożenie posadzek i cokolików (wys. 8 cm)
n. Tynkowanie i malowanie podniebień płyt balkonowych (farby j.w.)

II. REJON 2 - Remont tarasu i balkonu
Taras
a. Rozebranie obróbek blacharskich i oczyszczenie z resztek warstwy przeciwwodnej
b. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk
c. Wykonanie górnej warstwy przeciwwodnej lateksowo-cementowej(system MAPEI) z warstwą szczepną oraz z zatopioną siatką wzmacniającą systemu MAPEI
d. Dodatkowe uszczelnianie połączeń systemowymi (MAPEI) taśmami izolacyjnymi
e. Miejscowe naprawy ocieplenia we wnękach ścian i na filarze (z tynkowaniem i malowaniem farbą elewacyjną Caparol Muresco Tundra 90)
f. Ułożenie posadzek i cokolików (wys. 8 cm)
Balkon
a. Prace jak w poz. I. REJON 1 (balkony trójkątne)
III. REJON 3 - Remont balkonu i naprawa uszkodzonego narożnika
Balkon
a. Prace jak w poz. II. REJON 2 (taras)
Naprawa narożnika
a. Usunięcie uszkodzonej wyprawy elewacyjnej i oczyszczenie
b. Odtworzenie wyprawy, przyklejenie styropianu i przyklejenie siatki
c. Ochrona narożników z kątowników wypukłych
d. Odtworzenie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego wraz z pomalowaniem
e. Zakup i montaż znaków ostrzegawczych o zaniżonej wysokości przejazdu.
Szczegółowe ilości prac remontowych – w przedmiarach, które stanowią załączniki do
powyższego zaproszenia.
Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. wypełniony formularz oferty wraz z załącznikami i kalkulacją ofertową w postaci kosztorysu szczegółowego (w podziale na roboty objęte poszczególnymi rejonami prac 1, 2 i 3)
2. oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania robót będących przedmiotem zamówienia.
3. wpis do CEIDG lub KRS (wydruk z rejestru ministerialnego lub sądowego wykonany nie wcześniej niż 7 dni przed terminem składania ofert).
4. oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – wykaz zrealizowanych w ostatnich 5 latach robót o zakresie identycznym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia wraz z referencjami lub protokołami odbioru.
5. oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.
Informacje Administracyjne:
1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 08.10.2018 rok godz. 12.oo, do siedziby Administratora obiektu PHU ” EXIST III” ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław (sekretariat).
2/. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2018 o godzinie 12:30
3/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
4/. Pożądana data realizacji - wrzesień / październik 2018 r. (ostateczny termin realizacji zadania zostanie ustalony z wybranym wykonawcą).
Zapytania tylko na e-mail: lkowalczyk@exist.home.pl
Załączniki:
- Plan sytuacyjny
- Zdjęcia rejonu prac
- Przedmiar robót dla Rejonu 1
- Przedmiar robót dla Rejonu 2 i 3
- Propozycja Umowy na wykonanie robót
- Wzory formularza oferty wraz z załącznikami do wypełnienia
FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU OFERTOWEGO NA :
REMONT BALKONÓW TRÓJKĄTNYCH (REJON 1), REMONT TARASU I BALKONu (rejon 2) oRAZ remont balkonu Z NAPRAWĄ USZKODZONEGO NAROŻNIKA (rejon 3) w BUDYNKU WE WROCŁAWIU PRZY UL. sKARBOWCÓW 121-123
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
2/SK/2018
1. ZAMAWIAJĄCY:
WM „SKARBOWCÓW 121-123”
ul. Skarbowców 123; 53-025 Wrocław
2. WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
...............................................................................................
Adres*: ..................................................................................
NIP*: …………………………………................………………………………
FAX LUB E-MAIL* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko

Adres

Nr telefonu/ e-mail

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:
1) gwarantuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia
2) całkowita cena: .............................................. [PLN] (brutto)**
(słownie: ................................................................................................... [PLN]), w tym:
kwota netto: …………………………………….. [PLN] (słownie: ………………………………………………………. złotych)
podatek VAT: ……………………………………. [PLN] (słownie: …………………………………………………..….. złotych) ** łącznie cena oferty (brutto) – przeniesiona z kosztorysu szczegółowego
Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.
3) Oferuję okres gwarancji jakości w wymiarze: ……….. miesięcy, zgodnie z wymaganiami Umowy.
4) niniejsza oferta jest ważna 30 dni,
5) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
6) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]***
*** niepotrzebne skreślić
7) Wykonawca, w przypadku zastrzeżenia jakiejkolwiek informacji zawartej w ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, że stanowi ona tajemnicę przedsiębiorstwa.
8) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części przedmiotu zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]***
l.p.
Nazwa części zamówienia
a)

b)

c)

4. Podpisy :

(miejscowość, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)
Załącznik nr 1 – Kosztorys szczegółowy
Załacznikiem nr 1 do oferty ma być kosztorys szczegółowy wraz z podaniem wszystkich czynników cenotwórczych (wg Sekocenbud) podpisane przez oferenta.

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA :
REMONT BALKONÓW TRÓJKĄTNYCH (REJON 1), REMONT TARASU I BALKONu (rejon 2) oRAZ remont balkonu Z NAPRAWĄ USZKODZONEGO NAROŻNIKA (rejon 3) w BUDYNKU WE WROCŁAWIU PRZY UL. sKARBOWCÓW 121-123
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
2/SK/2018
1. ZAMAWIAJĄCY:
WM „SKARBOWCÓW 121-123”
ul. Skarbowców 123; 53-025 Wrocław
2. WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.................................................................................
Adres: ......................................................................
NIP: …………………………………................………………………………
Oświadczam(y), że:
Ja(My), niżej podpisani, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, pn. REMONT BALKONÓW TRÓJKĄTNYCH (REJON 1), REMONT TARASU I BALKONu (rejon 2) oRAZ remont balkonu Z NAPRAWĄ USZKODZONEGO NAROŻNIKA (rejon 3) w BUDYNKU WE WROCŁAWIU PRZY UL. sKARBOWCÓW 121-123
spełniam(y) n/w warunki udziału w postępowaniu
1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem
2. posiadam wiedzę i doświadczenie,
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie przedmiotu zamówienia

3. Podpis(y)

(miejscowość, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)
Załącznik nr 3 - wzór Wykazu wykonanych robót budowlanych

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH IDENTYCZNYCH LUB PODOBNYCH DO:
REMONT BALKONÓW TRÓJKĄTNYCH (REJON 1), REMONT TARASU I BALKONu (rejon 2) oRAZ remont balkonu Z NAPRAWĄ USZKODZONEGO NAROŻNIKA (rejon 3) w BUDYNKU WE WROCŁAWIU PRZY UL. sKARBOWCÓW 121-123
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
2/SK/2018
1. ZAMAWIAJĄCY:
WM „SKARBOWCÓW 121-123”
ul. Skarbowców 123; 53-025 Wrocław
2. WYKONAWCA:
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
.................................................................................
Adres: ......................................................................
NIP: …………………………………................………………………………
Oświadczam(y), że:
Wykonałem (wykonaliśmy) następujące usługi w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania oferty :
Lp.
rodzaj robót budowlanych

wartość
(netto)
data wykonania
(zakończenia)
miejsce wykonania
Zleceniodawca
(nazwa i nr telefonu)

Dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są:
a) referencje;
b) inne dokumenty (np. protokoły odbioru).

3. Podpis(y):

(miejscowość, data)

(podpis przedstawiciela upoważnionego
do reprezentacji wykonawcy)