REMONT SZEŚCIU BALKONÓW W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy UL. MIKOŁAJA REJA 74-96 we Wroclawiu.

PRZETARG
realizowany w ramach
Zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY
Nazwa:
Wspólnota Mieszkaniowa
„OGRODY REJA” z siedzibą we Wrocławiu (50-343) przy ul. Mikołaja Reja 74-96
NIP: 897 17 57 023
reprezentowana przez:
administratora nieruchomości: PHU „EXIST - III z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Grabiszyńskiej 61 - 65
adres strony internetowej zamawiającego: www.exist.com.pl

Adres pocztowy:
ul. Grabiszyńska 61-65
Miejscowość:
Wrocław

Kod pocztowy:
53-503
Województwo:
dolnośląskie
Tel.:
71/77 46 926
Faks:
071/774 69 17

adres e-mail: azglenicka@exist.home.pl

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Na roboty budowlane polegające na:
REMONT SZEŚCIU BALKONÓW W budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
UL. MIKOŁAJA REJA 74-96 we Wroclawiu.

Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe to tryb udzielenia zamówienia, w którym po ogłoszeniu, wykonawcy składają oferty.
Zamawiający zapytanie ofertowe zamieścił w siedzibie administratora w miejscu ogólnie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) i na stronach internetowych, administratora obiektu pod adresem: www.exist.com.pl
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert przez Wykonawców, którzy spełnili wymagania Zamawiającego.
Wymagania:
Informacje o dokumentach, oświadczeniach jakie mają dostarczyć wykonawcy:
• oświadczenie wykonawcy o posiadanych uprawnieniach do wykonania przedmiotowych prac remontowych,
• odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy wstecz/
• oświadczenie wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu – referencje
• oświadczenia o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – uprawnienia kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi.
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) lub oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu;

Informacje Administracyjne:

1/. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 31.08.2018 rok godz. 10.00 sekretariat, do siedziby administratora obiektu P.H.U. „EXIST III”, ul. Grabiszyńska 61-65, 53-503 Wrocław
2/. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.
3/. Data realizacji - 2018

Osoby do kontaktu:
Agata Zglenicka tel. 71 7746026: e-mail: azglenicka@home.pl
Ewa Berdychowska tel. 71 7746905: e-mail: ewab@exist.home.pl

Załączniki:

- orzeczenie techniczne budowlane „ocena techniczna ustalenia przyczyn destrukcji posadzki oraz izolacji
balkonu w lokalu mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. M. Reja 94/6B” – część opisowa dotycząca
balkonu,
- inwentaryzacja jednego z balkonów – M. Reja 94/6B,
- przedmiar robót (dotyczy jednego balkonu).